ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA

1. Zmartwychwstanie a wskrzeszenie
Niektórzy twierdzą, że zmartwychwstanie to jest coś innego niż  wskrzeszenie, że wskrzeszenie to wskrzeszenie życia w osobie zmarłej, jak wskrzeszenie ognia w ognisku, to pobudzenie ciała do życia, ale zmartwychwstanie to coś zupełnie innego i że tego innego rzekomo dostąpił Jezus Chrystus.
Czy rzeczywiście zmartwychwstanie i wskrzeszenie to dwie różne rzeczy?
Biblia nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem tak u ludzi jak i u Chrystusa, 1 Kor 6:14 czytamy: „Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas wskrzesi swą mocą, swym duchem  Rz 6:4, 8:11, 1Pi 3:18.  Wskrzeszenie nas i Pana Jezusa jest takie samo 2 Kor 4:14. Nie ma tu żadnego rozróżniania we wskrzeszeniu. Szereg wersetów mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Łuk 18:33 , Mar 10:34, Mar 9:31 , Jan 20:9 , 1 Pi 1:3. Nigdzie nie ma powiedziane, że zmartwychwstanie Pana Jezusa to przekształcenie jego ciała w ducha. Trudno byłoby coś takiego nazwać zmartwychwstaniem. Ponad 10 wersetów mówi o wskrzeszeniu Jezusa  Dz 2:24 , 5:30 , Rz 6:9 , 1 Kor 15:4 , 2 Tym 2:8. Zmartwychwstanie ludzi w wielu miejscach biblii również określane jest mianem wskrzeszenia Jan 6:39 , Łuk 20:37. A w co wierzył Abraham? Heb 11:17-19. Wierzył że Bóg potrafi wskrzesić jego syna z martwych. Nie ulega wątpliwości że zmartwychwstanie jest  wskrzeszeniem życia w ciele ludzkim i ożywieniem go.

2. Czym jest zmartwychwstanie Jezusa.
Anioł odtoczył kamień grobowca i na nim siedział, czytamy w Mat 28:1,2. Dlaczego anioł odtoczył kamień? Skoro Jezus mógł być przemieniony w ducha podczas zmartwychwstania, to mógł przejść przez kamień lub czmychnąć przez szparkę! Jeżeli Jezus stał się duchem to strażnicy nic nie mogli widzieć, może oprócz aniołów, Mat 28:4,11-15. Dlaczego naczelni kapłani dali pieniądze strażnikom, czego się bali? Czyż nie tego że się rozniesie wieść o jego zmartwychwstaniu? Czyż nie dlatego wcześniej kazali grób opieczętować? Mat 27:64-66. Bali się zmartwychwstania Jezusa a nie tego, że przemieni się w ducha. Strażnicy którzy poszli zdać relację kapłanom musieli więc widzieć wychodzącego z grobu Jezusa, ożywionego człowieka i z tego powodu otrzymali od kapłanów pieniądze i polecenie aby nikomu o tym nie mówili. A co znaczą słowa, że idzie przed wami do Galilei i tam go ujrzycie? Mat 28:5-7. Dlaczego zmartwychwstały Jezus idzie do Galilei a nie frunie na wietrze czy płynie na obłoku? Czy duchy chodzą na nogach do Galilei? Jezus nie mówi „Ulecę, pofrunę, przemieszczę się jak duch“. Pomyślmy, i Jezus i kobiety mówią że pójdzie, idzie do Galilei  Mat 26:32, Mar 14:28, Mar 16:7. Nauka o zmartwychwstaniu umarłych to podstawowa nauka biblijna Heb 6:1,2 tymczasem widzimy że w większości religie odrzuciły ten fundament i zastąpiły go nauką w duchy i dusze. Przyjrzyjmy się kolejnemu fragmentowi biblii  Łuk 24:36,37. Oto Jezus przybył spotkać się z uczniami swymi a oni mniemali że widzą ducha, zjawę. I co na ich wątpliwości mówi Jezus? Łuk 24:38,39.“ Zobaczcie moje ręce i moje stopy, że to ja jestem (nie duch). Dotknijcie mnie i zobaczcie, gdyż duch nie ma ciała i kości jak to widzicie że ja mam“.
Czy możemy powiedzieć że Jezus się pomylił albo kłamał? Na pewno nie! Pokazał im ręce i stopy Łuk 24:40. Mogli go obejrzeć i dotykać, potrzymać za rękę. I to czynili, sam Jan to potwierdza 1Jan 1:1,2. Co więcej, aby jeszcze bardziej przekonać uczniów że jest człowiekiem, a jego zmartwychwstanie było wskrzeszeniem do życia spośród umarłych, a nie przemianą w ducha pyta; „Czy macie coś do jedzenia“ Łuk 24:41-43. Podali mu pieczonej ryby a on jadł. Czy duchy potrzebują jeść pieczoną rybę? A on wziął i zjadł na ich oczach, może jedli z nim. Jakie więc wyciągnęli wnioski apostołowie z tego wydarzenia? Apostołowie stwierdzili : „Pan istotnie został wskrzeszony “ !!! Łuk 24:34

3. Przez drzwi
A o czym świadczy to, że Jezus przyszedł i wszedł do wnętrza mimo zamkniętych drzwi? Jan 20:19. Czy to dowód na to że był duchem? Czy rzeczywiście Jezus przeszedł przez drzwi jak duchy które przechodzą nawet przez ścianę? A może tak jak anioł odtoczył kamień przy grobie tak też i tu, anioł otworzył mu drzwi Mat 26:53. Skoro anioł wyprowadził Piotra z więzienia i otworzył ciężkie kute bramy więzienia i zdjął kajdany, nie było to dla niego problemem, to dlaczego problemem miało by być otworzenie drzwi przed Jezusem podążającym na spotkanie z uczniami? Nawet Szatan powiedział, że aniołowie będą mu usługiwać Mat 4:6,11. Czy taki argument „Że Jezus przeszedł przez drzwi,“ który zwolennicy Platonizmu i życia duchów i dusz poza ciałem uważają za najpoważniejszy dowód ich doktryny, rzeczywiście jest poważnym argumentem? Uczniowie Jezusa mówią: „Widzieliśmy Pana“! a Tomasz Mówi: „Jeżeli nie zobaczę śladu gwoździ“ Jan 20:24,25. Czy uczniowie mówią „Widzieliśmy ducha Pana“? Oni nie mówią o duchu czy duszy lecz o nim samym, o rzeczywistych ranach i rzeczywistych gwoździach. I Jezus znowu przychodzi mimo że drzwi są zamknięte  i mówi do Tomasza „Włóż swój palec, zobacz, włóż swą rękę“ Jan 20:26,27. Czy Tomasz miał włożyć palec w ducha, czy w ciało zmartwychwstałego Jezusa?

4 Czy zmartwychwstanie ludzi i Chrystusa jest takie samo?
Saduceusze byli rozdrażnieni tym, że uczniowie Jezusa nauczają lud i wyraźnie oznajmiają zmartwychwstanie spośród umarłych jak to było w wypadku Jezusa Dz 4:2. Czy apostołowie głosili jakąś inną formę zmartwychwstania? Czy z tych słów nie wynika że głosili o takim samym zmartwychwstaniu ludzi i Pana Jezusa? Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie ciała, dlatego atakowali apostołów, raziły ich szczególnie słowa o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Mat 22:23. Mimo że jako klasa kapłańska wiedzieli że prorocy Eliasz i Elizeusz dzięki udzielonej im mocy Bożej wskrzeszali dzieci 1Król 17:17-24, 2 Król 4:32-37. Wiedzieli że Hiob wierzył w zmartwychwstanie Hiob 14:14,15. Jednak zostali już skażeni ideologią Sokratesa i Platona. Paweł pisze;“ Jak Jezus umarł i znowu powstał, to tak samo tych ludzi, którzy zapadli w sen śmierci przez Jezusa, Bóg przyprowadzi wraz z nim,“ mówi  1 Tes 4:13,14. Ze słów  „to tak samo“, należy wnioskować, że nie ma kilku form zmartwychwstania, jak to niektórzy dzielą na zmartwychwstanie ziemskie w ciele i niebiańskie, które podobno polega na przeistoczeniu się człowieka w postać ducha czy duszy, tylko że nie można tego udowodnić biblijnie ani zobaczyć. Kowalski w objaśnieniach do NT pisze: „Bóg wskrzesi zmarłych uczniów Chrystusowych, aby byli z Nim na wieki złączeni.“ Mamy tu wyraźnie stwierdzenie, że nasze zmartwychwstanie będzie takie samo jak Chrystusa Jezusa. Potwierdza to również 1 Kor 15:20-23. Mamy tu określenie że Jezus to „pierwocina“. Oznacza to że jest pierwszy spośród zmartwychwstałych, a inni mają dostąpić tego samego co on, tylko później. Co znaczy słowo „powstanie“? Czy duch może powstać spośród umarłych? Czy słowo „powstać“ oznacza przekształcić zmarłego w ducha czy duszę? Powstanie umarłego oznacza wskrzeszenie go, ożywienie, tak że podniesie się i będzie żył. Nie ma w biblii żadnego przekształcenia ludzi w duchy bytujące poza ciałem. Filozofowie Platon i Sokrates stworzyli taką ideologię bytowania poza cielesnego. Platon żyjący 427-347 pne. urodzony w Atenach opisał ideę duszy nieśmiertelnej opracowanej wcześniej przez Sokratesa, myśliciela i filozofa greckiego. Pewnemu młodzieńcowi tak spodobała się ta myśl bytowania poza ciałem, wędrówki do Elizjum, przebywanie pośród bogów, że chcąc jak najszybciej dostąpić takiego bytu popełnił samobójstwo. Oto do czego wiedzie zauroczenie fantastyką religijną ludzi. Apostoł Paweł spotkał podobnych filozofów wierzących w takie nauki Dz 17:18-20. Mimo znacznych różnic w poglądach, Paweł próbował ich przekonać do zmartwychwstania, jednak dla ludzi przyzwyczajonych do idei Platońskiej duszy żyjącej poza ciałem, czymś  nie do uwierzenia była wiara w zmartwychwstanie które głosił Paweł Dz 17:32. Kiedy Aleksander Macedoński 356-323 pne, podbił olbrzymie obszary Azji, kultura, religia i myśl grecka zdominowała podbite tereny. Do dzisiejszych dni, myśl Sokratesa i Platona dominuje na świecie.
Wielu ludzi skażonych Platonizmem w czasach apostołów, atakowało naukę o zmartwychwstaniu nawet będąc chrześcijanami, czy raczej  tak zwanymi chrześcijanami, mówili oni że nie ma zmartwychwstania. Już wówczas popularne były Platońskie idee mówiące, że człowiek wychodzi z siebie po śmierci i idzie w zaświaty jak duch czy dusza. Apostoł Paweł zestawia  zmartwychwstanie umarłych ze zmartwychwstaniem Chrystusa 1Kor 15:13. Wykazuje tu, że jest to takie samo zmartwychwstanie oraz że kto odrzuca wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa, pozostaje w grzechu 1Kor 15:17. Nie ma ofiary za grzech! Czy więc wyznawcy Platona mają zmartwychwstanie? Z tych nauk Słowa Bożego wynika, że nasze zmartwychwstanie ma być podobieństwem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Rz 6:5 „Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania.“ Wynika z tego że  będziemy wskrzeszeni cieleśnie jako doskonali ludzie, nieskażeni tak jak Jezus, albo nie ma dla nas żadnej innej nadziei 1 Kor 15:51,52, 12-19.
Obietnicę wskrzeszenia naszych ciał do życia, znajdujemy także w Rz 8:11,“ A jeśli duch tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, mieszka w was, to ten który wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, ożywi też wasze śmiertelne ciała, przez swego ducha, w was przebywającego“. Co znaczą słowa „ożywi też wasze śmiertelne ciała“? Słowo „też,“ oznacza że tak, jak Bóg ożywił Jezusa, tak też uczyni nam, a słowa „wasze śmiertelne ciała“ oznaczają, że jak ożywił ciało Pana Jezusa tak i nasze śmiertelne ciała ożywi. Widzimy więc, że Pismo Święte jednoznacznie mówi, że Jezus zmartwychwstał cieleśnie a nie został przemieniony w ducha czy duszę.

5. Skażenie.
W księdze  Jonasza 1:17czytamy, że Jonasz był we wnętrzu wielkiej ryby, trzy dni i trzy noce. Czy ryba wypluła ducha Jonasza, czy jego samego razem z jego ciałem? To ważne pytanie, ponieważ Jonasz jest obrazem zmartwychwstania Pana Jezusa. Gdyby ryba wypluła ducha, można by powiedzieć, że Jezus zobrazowany przez Jonasza także uległ przemianie w ducha. Ryba jednak  wypluła Jonasza cielesnego, z ciałem i kośćmi. To jest obrazem wskrzeszenia cielesnego Jezusa, z ciałem i kośćmi Łuk 24:39. Tak jak Jonasz był w brzuchu ryby trzy dni i noce tak i Syn Człowieczy, czytamy Mat 12:40. Jonasz nie uległ skażeniu, nie wyleciał strawiony z drugiej strony wielkiej ryby. Jego ciało nietknięte wróciło na suchy ląd. To jest obrazem cielesnego zmartwychwstania Jezusa w nieskażonym ciele Dz 2:27,31 , Ps 16:10. Nie uległo zepsuciu i strawieniu przez robaki. Jezus musiał cieleśnie zmartwychwstać, aby się wypełniło to co pismo mówiło „Nie pozwoli żeby lojalny wobec ciebie ujrzał skażenie“
Dz 13:34,35,37. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał cieleśnie, jego ciało musiałoby się rozłożyć i ujrzałoby skażenie. To mocny dowód cielesnego zmartwychwstania Jezusa. Kiedy pytamy „Co się stało z ciałem Pana Jezusa“ ? Wierzący w duchy mówią „Bóg wziął je do nieba i utrzymuje w stanie nieskażonym“. Czy rozsądniej jest twierdzić, że Jezus zmartwychwstał i wstąpił do światłości niedostępnej? 1Tym 6:16. Czy twierdzić że Bóg utrzymuje ciało w nieskażoności w niebie, a potem ma nam je ukazać. Bo przecież napisano, że ujrzy go wszelkie oko Iz 52:10   Iz 40:5. I czy rzeczywiście można powiedzieć, że ciało Jezusa nie uległoby skażeniu przebywając w niebiańskiej zamrażarce?

6. Świadkowie zmartwychwstania.
O jakim zmartwychwstaniu mieli dawać świadectwo apostołowie? Mieli świadczyć o cielesnym zmartwychwstaniu Dz 1:2-5,8. To apostołom Jezus się ujawnił  i  rozkazał im głosić Dz10:40,41. Ujawnił to, że został wskrzeszony do życia, jako człowiek doskonały. Apostołowie byli więc świadkami jego zmartwychwstania a nie przemiany w ducha Dz 2:32 ,   Dz 3:15.
Apostołowie byli rzeczywistymi świadkami jego zmartwychwstania i to był główny przedmiot ich świadczenia Dz 4:33 , Dz 1:8. Świadczyli o jego śmierci i zmartwychwstaniu z wielką mocą i oddaniem, aż do najodleglejszych miejsc na ziemi. Przeczytajmy Mar 16:9-16, zastanówmy się i odpowiedzmy sobie - „Jakie świadectwo mieli dawać świadkowie jego zmartwychwstania?“
Mieli głosić dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, albowiem jego zmartwychwstanie potwierdzało nasze przyszłe zmartwychwstanie.
Czytamy tu wers 16. „ Kto uwierzy (nie w ducha ale w zmartwychwstanie Pana Jezusa,) i zostanie ochrzczony, ten będzie wybawiony, ale kto nie wierzy, będzie potępiony,“ cała reszta potępiona. Reszta to wierzący w duchy, duszki, dusze nieśmiertelne  w przeistoczenie itd. Obj 22:15.


7. Oddziaływanie na zmysły ludzi, a nie przemiana w duchy czy dusze.
Jak to jest, że uczniowie nie zawsze dostrzegali Jezusa po zmartwychwstaniu? W 1Moj 19:10,11 czytamy o tym, jak to aniołowie porazili ślepotą mężczyzn Sodomy tak, że ci nie mogli znaleźć drzwi. Tak oto aniołowie zadziałali na ich zmysły, że ci ludzie nie mogli znaleźć tego czego szukali. Hagar odprawiona przez Abrahama z synem Ismaelem już była zrezygnowana na pustkowiu, myślała że umrze ona i jej dziecko i nagle otworzyły się jej oczy tak, że dostrzegła studnię z wodą 1Moj 21:19. Oto drugi przykład oddziaływania Boga na zmysły ludzi.
Jak widzimy, Bóg działa przez oddziaływanie na nasze zmysły, na wzrok, słuch itd; a nie przez przemianę kogoś w ducha aby był niewidoczny.
Takie idee to pomysły Sokratesa, a jego idee życia poza ciałem są bezwartościowe, niebiblijne, pogańskie. Przyjrzyjmy się kolejnemu przykładowi, 2 Król 6:16-21. Kiedy Syryjczycy otoczyli Elizeusza, sługa jego, bardzo się przestraszył. Oto Bóg otworzył mu oczy a potem otworzył oczy Syryjczykom, ale dopiero kiedy wjechali do Samarii i wpadli w pułapkę. Jahwe Bóg sprawił, że jechali i nie wiedzieli dokąd. Podobnych przykładów oddziaływania na ludzki umysł i świadomość mamy w biblii wiele. W 2 Król 7:6,7 czytamy że usłyszano odgłos wielkiego wojska.
A w 2 Sam 5:24 mówi Dawidowi,“ Gdy usłyszysz odgłos marszu działaj zdecydowanie.“Natomiast w 2 Król 19:7 król Asyrii miał usłyszeć pewną wieść która miała pokrzyżować jego plany, a Bóg już ją zna.
Działo się tak  dlatego że Stwórca ma moc działać na zmysły ludzi.    
Biblia odpowiada nam, że to Jahwe Bóg  sprawi, że nieprzyjaciele będą uciekać, i to w panice, a więc to oddziaływanie Boga na zmysły ludzi dokonuje tego, czego chce Bóg 5Moj 28:7, Prz 20:12.
Również Maria Magdalena nie rozpoznała Jezusa, ale on był przy grobie, gdy wyszedł z niego po zmartwychwstaniu Jan 20:1, 11-16. Jego uczniowie też go nie rozpoznali  Jan 21:4.
Dlaczego nie mogli go rozpoznać? „Ale ich oczom nie było dane go rozpoznać,“czytamy w  Łuk 24:15,16. Zobaczyć i rozpoznać go mogli tylko wówczas kiedy było to im dane, decyduje o tym Bóg i Chrystus. Aby go rozpoznali musiały otworzyć się im oczy. Czyli musiało to być wolą Boga i Jezusa  Łuk 24:31. A to że im znikł to nie dlatego że był duchem, ale dlatego, że chciał aby go nie widzieli. Również przykład Saula mówi nam o tym, jak to Bóg otworzył mu oczy i on odzyskał wzrok Dz 9:17,18. Dzieje się tak dlatego, że bez uświęcenia żaden człowiek nie ujrzy Pana, człowiek musi więc być uznany za godnego ujrzenia Pana Heb 12:14. Podczas wtórego przyjścia Pana Jezusa będzie podobnie, nie każdemu będzie dane aby go ujrzał   Jan 14:21,22 , Dz 10:40,41. Pokaże się on wszystkim tym, którzy go miłują i którzy przestrzegają jego przykazań.

8. Gdzie Jezus przebywa obecnie?
W liście do Ef 4:10 czytamy: „Ten który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad niebiosa, aby wszystko napełnić.“ Wstępuje tam gdzie nikt inny wstąpić nie może. W 1 Tym 6:16 czytamy;“ Jedyny mieszkający w niedostępnym świetle, ten którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może".
Mieszka tam, gdzie żaden z ludzi pójść i zobaczyć go nie może, bo ludzie nie maja tam wstępu Ps 115:16. Bóg wykupił go z szeolu i przyjął do siebie, “ Przez to że mnie weźmie do siebie", czytamy Ps 49:15.
Nie mówi tu, że weźmie do siebie wielu ludzi, mówi o Jezusie zmartwychwstałym. Psalmista mówi o Jezusie Chrystusie, nie o duchu, to     Jezusa  wyratuje  i otoczy chwałą Ps 91:14-16. On przeszedł przez wszystkie niebiosa Heb 4:14,15 i jako arcykapłan wszedł do miejsca najświętszego, a więc tam gdzie przebywa sam Bóg i gdzie tylko sam arcykapłan ma prawo wstępu Heb 9:24. Tylko arcykapłan wchodzi do miejsca najświętszego Hebr 9:7. Jezus jest naszym arcykapłanem wiecznie żywym, i on może nas wybawić, tych wszystkich którzy przez niego przystępują do Boga Hebr 7:24,25. Wszyscy którzy chcą sami iść do nieba i przystępować do Boga bez pośrednictwa arcykapłana, czeka śmierć natychmiastowa 4 Moj 16:7,32,33; 3 Moj 16:17. Obrazem wstępowania Jezusa Chrystusa do nieba jest tu wstępowanie arcykapłana do miejsca najświętszego w świątyni, z krwią ofiarną którą przedkładał Bogu Jahwe. Arcykapłan nie musiał przemieniać się w ducha aby wejść do miejsca najświętszego, wchodził cieleśnie, podobnie i Jezus. Ktoś powie,"Tak, ale arcykapłan wstępował do miejsca najświętszego na krótko, a potem wychodził i mógł coś zjeść czy się wyspać.“ Zobaczmy, że kiedy  do Boga Jahwe na górę wstępował Mojżesz, nie jadł ani nie pił przez czterdzieści dni 2 Moj 24:18, 5Moj 9:9.
Widzimy więc że Mojżesz  nie miał takich potrzeb. Podobnie prorok Eliasz  w mocy pokarmu szedł czterdzieści dni i nocy 1 Król 19:7,8. Również Jezus przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł a głód poczuł dopiero gdy się te dni skończyły  Łuk 4:1,2 . A skoro nie jadł i nie pił to czy miał inne potrzeby? Myślę że nie miał żadnych fizycznych potrzeb. Jeśli ktoś jest podtrzymywany przy życiu mocą Bożą w światłości niedostępnej to niczego nie potrzebuje. A więc, czy do nieba poszedł duch czy człowiek?
Zobaczmy że biblia mówi jednoznacznie,“ Pewien człowiek udał się do nieba“ Mat 18:23, Łuk 19:12. Jezus sam siebie określa mianem "człowiek," nie duch czy dusza. Podobnie mówią inne fragmenty biblii. Dan 4:17 A ustanawia nad nim najuniżeńszego z ludzi. Heb 10:12 Ale ten człowiek zasiadł po prawicy Bożej. 1 Tym 2:5„ Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus." Obj 22:3,4 I będą widzieć jego oblicze. Widzimy więc że Jezus Chrystus przyjdzie do nas jako realny, zmartwychwstały, rzeczywisty Król Królestwa Bożego a nie jako duch bujający na wietrze.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Dzieci Boga Żywego Hydraulik Szczecin