NOWE PRZYMIERZE

Biblia często mówi o przymierzach, pojęcie to oznacza po prostu umowę między Bogiem a ludźmi. Umowa jest oficjalnym porozumieniem, umową między dwiema stronami przyjmującymi na siebie pewne wzajemne zobowiązania. Na mocy tej umowy ludzie wchodzą w więź z Bogiem, w sojusz i doświadczają dobrodziejstw wynikających z przymierza. Bóg Jahwe zawierał przymierza z pojedynczymi ludźmi jak Abraham 1 Moj 22:16-18, czy Jezus Ps 89:3,4, Heb 5:5,6, Łuk 22:29, lub z całym narodem Izraela, takim przymierzem było przymierze Prawa, wówczas cały naród stawał się jakby zaślubioną małżonką Boga, a przymierze było jak ślub małżeński ukoronowany przysięgą i podpisaniem aktu małżeństwa. W tym przypadku małżonka zobowiązała się działać dla dobra męża, a mąż dla dobra żony, wspólnie mieli dbać o dom i rozwiązywać problemy Iza 54:5, Jer 3:14. W przymierzu Mojżeszowym Bóg staje się niejako właścicielem swej małżonki, Izraela który tym sposobem staje się ludem Boga, szczególną własnością Boga 5 Moj 7:6. Jednak warunkiem aby być tą szczególną własnością Boga i korzystać ze szczególnych względów, było pilne słuchanie głosu Boga, i zachowywanie przymierza które zawarli z Bogiem 2 Moj 19:5,6. Bóg zawarł to przymierze dla dobra swego ludu, i dał Prawo aby społeczeństwo było sprawiedliwie rozsądzane i podlegało sprawiedliwości, tylko Izraelowi Bóg tak uczynił, nie postąpił tak z żadnym innym narodem Ps 147:19,20, 5 Moj 4:8. Prawo to miało się przyczyniać do tego, aby społeczeństwo Izraela wręcz wyróżniało się prawością spośród wszystkich ludów ziemi i żyło szczęśliwie. Lud Boży miał postępować drogami czystości i świętości jakie nakazywał Bóg 3 Moj 19:1,2, 5 Moj 14:2. Tym świętym ludem miał przywilej został Izrael Ps 135:4. Byli to potomkowie Abrahama, wybrańca Bożego którego Jahwe Bóg szczególnie umiłował ponieważ był to prawy człowiek wiary który posłusznie wykonał wszystko co mu Jahwe polecił, czym zyskał uznanie Stwórcy i Jego aprobatę Heb 11:8. Bóg zawarł z Abrahamem przymierze i dał mu obietnice związane z Bożym zamysłem co do całej ludzkości 1 Moj 12:1-4. Nakazując Abrahamowi złożyć swego syna na ofiarę, Abraham i Izaak stali się pewnym obrazem ofiary, jaką Bóg chciał złożyć za grzechy świata. W przymierzu obie strony mają tak prawa jak i obowiązki na które się godzą w tej umowie. Weźmy pod uwagę przymierze Prawa, które Bóg zawarł z Izraelem. Jak w każdej umowie, tak i tu, Izraelici mieli prawa i obowiązki, jak i Bóg wziął na siebie pewne zobowiązania. Bóg swoje obowiązki dokładnie określił i w doskonały sposób wypełnił 5 Moj 28:1,2. Niestety Izrael wielokrotnie łamał tę umowę z Bogiem i Bóg był zmuszony działać zgodnie z umową i karać ich 5 Moj 28:15, Eze 16:59, Oze 8:1-3. Szczytową karą było drugie zburzenie Jerozolimy w roku 70 ne. Wówczas to przymierze pomiędzy Bogiem a Izraelem zostało zerwane i już nikogo ono nie obowiązuje z Bogiem włącznie. Za zerwanie umowy, czyli przymierza, Bóg wykonał wyrok zgodnie z zasadami owego przymierza, z chwilą zniszczenia Jerozolimy oraz świątyni, Bóg całkowicie porzucił przymierze Prawa Heb 8:9,13. Z chwilą nieposłuszeństwa Izraela i odrzucenia Bożego Mesjasza, przymierze Prawa przestało obowiązywać. Skoro Naród Wybrany przez Boga zerwał całkowicie umowę z Bogiem, Bóg postanowił zawrzeć nowe przymierze z tymi, którzy będą okazywać Mu całkowite posłuszeństwo. Oto kilka różnic między przymierzem Prawa a nowym przymierzem. 1.Przymierze Prawa zostało zawarte między Bogiem a całym narodem Izraela, natomiast nowe przymierze między Bogiem a całym ludem duchowego Izraela, Bożego Izraela składającego się z Żydów i z pogan którzy uwierzyli Gal 6:16[BT] „Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, [niech zstąpi] jako na prawdziwego Izraela Bożego pokój i miłosierdzie“. 2.Pośrednikiem poprzedniego przymierza był Mojżesz, a pośrednikiem nowego przymierza jest Chrystus Heb 8:6. 3.Przymierze Prawa zostało uprawomocnione krwią zwierząt, a nowe przymierze, przelaną krwią Jezusa Heb 12:24, Heb 9:14-16. 4.Objęci przymierzem Prawa zostali zorganizowani pod przewodnictwem Mojżesza jako wodza, a objęci nowym przymierzem, podlegają przewodnictwu Jezusa, większego wodza i głowy zboru chrześcijańskiego Efe 1:22, Dzi 3:22,23. 5.Przymierze Prawa dawało nam poznać czym jest grzech, natomiast nowe Przymierze zawarte z ludźmi przez Jezusa, miało doprowadzić do pojednania całej ludzkości z Bogiem i do odpuszczenia grzechów na podstawie ofiary Chrystusowej Heb 10:16-18.

Zapowiedź nowego przymierza.

Bóg Jahwe zapowiedział prorokowi Jer 31:31- 34 że zawrze nowe przymierze, różniące się od przymierza Prawa, ustawicznie naruszanego przez Izraelitów. Wypełnieniem warunków nowego przymierza jest umieszczenie Słowa Bożego w naszych sercach, życie nim, czerpanie wzorców od pośrednika tego przymierza Jezusa Chrystusa, a więc jest to przymierze dobrowolne, z wolnej woli i z serca. Każdy wchodzący w nie, bierze na siebie obowiązek wpisywania Prawa Chrystusowego na karty swych serc oraz przejawiania posłuszeństwa Bogu podobnie jak Abraham Heb 8:10, Jer 31:33. Prorok Jeremiasz zapowiadał, że w nowym przymierzu ludzie dostąpią odpuszczenia grzechów Jer 31:34, Heb 8:7-13, to zasadnicza różnica pomiędzy nowym a starym przymierzem Mojżeszowym. Przymierze uprawomocnione przez krew składanych w ofierze zwierząt wskazywało na grzech i przypominało ludziom o ich grzeszności. W nowym ogłasza się każdemu człowiekowi że Bóg przebacza mu grzechy jego i przyjmuje go jako syna swego, gdy tylko uznawał on będzie Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i będzie uznawał jego śmierć męczeńską jako jedyny sposób na przebłaganie za grzechy, oraz stanie się uczniem Jego. Na mocy tej umowy do której przystępujemy poprzez chrzest i oddanie się Bogu, przez wiarę w gładzącą grzechy ofiarę Jezusa przebaczane nam są grzechy nasze. Musimy też wierzyć w zmartwychwstanie Pana Jezusa dla naszego usprawiedliwienia Rzy 4:24,25. Oraz słuchać i wprowadzać w życie nauki Jezusa, bo czytamy, “ Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim,“ Jan 3:33-36. Mamy być wiernymi sługami nowego przymierza poświęcającymi siebie, angażującymi swoje serca, znoszącymi cierpienie i niedostatki, wiernymi ambasadorami i sługami nowego przymierza.

Zawarcie nowego przymierza. W wieczór poprzedzający swą śmierć, 14 Nisan 33 rne, Jezus Chrystus ustanowił uroczystość Wieczerzy Pańskiej i ogłosił nowe przymierze, które miało zostać uprawomocnione przez jego ofiarę Mat 26:28, Łuk 22:20. Kiedy Pan Jezus umarł, przymierze Prawa zostało unieważnione Kol 2:14, i zastąpione nowym przymierzem Heb 7:12. Jednakże nowe przymierze nie unieważniło przymierza Abrahamowego i jego obietnic Gal 3:17-19, Rzym 4:12. Będąc w jedności z Jezusem Chrystusem, stajemy się dziedzicami tych obietnic, w nim otrzymujemy obietnicę wiecznotrwałego dziedzictwa Heb 9:15, Rzym 8:16,17. Stajemy się nie tylko dziedzicami obietnic Bożych, ale i potomstwem Abrahama którego te obietnice dotyczyły Gal 3:29, Heb 6:17.Stajemy się nie tylko dziedzicami obietnic Bożych, ale i potomstwem Abrahama którego te obietnice dotyczyły Gal 3:29, Heb 6:17. Stając się dziedzicami obietnic Bożych danych Abrahamowi, stajemy się zarazem dziedzicami królestwa które Bóg obiecał tym, co Go miłują Jak 2:5, Łuk 22:29. A zarazem stajemy się dziedzicami życia Mat 19:29, Tyt 3:7, Mar 10:17. Chrystus został uprawniony do uczynienia wszystkiego dla wykupienia ludzkości i doprowadzenie jej do harmonii z Bogiem i do doskonałości. Apostołowie z którymi Jezus zawierał przymierze, nie reprezentują naród Izraela, ale lud wiary, Izraela Bożego, Gal 6:15,16, Gal 3:26-28, Rzym 2:28,29. Przymierze to jest uprawomocnione krwią Chrystusa, krew przymierza oczyszcza z grzechów, wszystkich przystępujących do tego przymierza, Dzi 10:43, 1 Pio 1:2. Każdego roku podczas Wieczerzy Pańskiej, potwierdzamy nasze głębokie pragnienie utrzymania tego przymierza jednoczącego nas z Chrystusem poprzez spożywanie chleba i wina 1 Kor 11:23-26, 1 Kor 10:16-18. Tym sposobem stajemy się uczestnikami nowego przymierza które Bóg zawiera z ludźmi na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Gwarantem skuteczności tego przymierza jest krew Jezusa Mat 26:27,28, Mar 14: 23,24, Łuk 22:20. Nie można przyjść do Boga na podstawie zasad Starego Przymierza, jego uczynków i licznych przykazań, ofiar i rytuałów których człowiek nie był w stanie wykonywać, dlatego to prawo potępiało wszystkich jako łamiących je. Kiedy Jezus został ofiarowany jako Baranek ofiarny, stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy Rzym 3:25.

Lepsze przymierze. Nowe przymierze miało być lepszym przymierzem które miało być zapisane nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach naszych serc, przez co stało się wyższym przymierzem, oddziałującym bezpośrednio na nasze serca, ma kształtować nasze wnętrze, miało sprawić że człowiek będzie kochał Boga i przestrzegał Jego przykazań już nie w wyniku nakazów i reguł, gdyż nie wymaga ono podporządkowywania się licznym nakazom i regułom, ale z miłości do Boga. Jeżeli sam Bóg będzie działał w każdej osobie, w jego sumieniu, to nie będzie potrzeby narzucania norm, kar i wymagań, ponieważ każdy przylgnie do Boga i będzie spełniał Jego wolę z głębi serca przez działającą miłość, wypełnią się wówczas słowa proroka Jer 31:33, Ps 37:31. Na czym polega wyższość Nowego Przymierza. 1. Zostało zawarte pomiędzy Bogiem a ludem wiary Łuk 22:28,29. 2.Status Narodu Wybranego uzyskali ludzie wiary ze wszystkich narodów i ludów i języków, wchodzący w przymierze z Bogiem Iza 2:2, Obj 15:4. 3. Nowe Przymierze oznacza posłuszeństwo wobec Jezusa, Jego Prawa i Jego przykazań Gal 6:2, Jan 14:15,21. 4. Nagrodą jest życie wieczne po zmartwychwstaniu, lub po wprowadzeniu przemienionych w nieskażoność do Domu Bożego 1 Kor 15:52,53, 1 Jan 5:11,12. 5. Nowe Prawo to głównie dwa przykazania, - miłości do Boga oraz miłości do bliźniego Mat 22:37-39. 6. Reszta przykazań Chrystusa to rozwinięcie tych dwóch.  7. Nowe Prawo wzywało lud Boży do poznawania Boga, Jan 17:3. 8. Nowe przymierze to przymierze wiecznotrwałe Heb 13:20.

Nowe Przymierze jest przymierzem pojednania Boga z ludźmi, ponieważ Jezus jest pośrednikiem, nie spisanego kodeksu, ale ducha, bo spisany kodeks skazuje na śmierć, ale duch ożywia 2 Kor 3:6. Duch sprawia że Prawo Boże zostaje zapisane na naszych sercach Eze 11:19, Eze 36:26. A wówczas możemy tym prawem żyć Mat 4:4, Mat 5:3, Ps 37:31. Nowe Przymierze to odnowienie serca i właściwy duch w odniesieniu do Boga Jan 4:24.

Czy zawarte z Izraelem cielesnym?

Niektórzy jednak twierdzą, że nowe przymierze Jezus zawarł z narodem Izraela, i było to jak twierdzą, odnowienie Starego Przymierza. Gdyby Jezus chciał zawrzeć nowe przymierze z narodem Izraela cielesnego i tym sposobem odnowić Przymierze Prawa, to poszedłby do przywódców religijnych i do kapłanów, i do arcykapłana, z nimi zawarłby przymierze, tylko czy by nim nie wzgardzili? I czy Bóg mógłby chcieć znowu zawierać przymierze z Żydami skoro połamali to pierwsze? Mat 21:43. Żydowski pogląd na Nowe Przymierze nie wykracza poza odnowienie zobowiązań narodu do wypełniania przykazań Prawa Mojżeszowego i nie ma obejmować pogan, nie ma to być usunięcie Starego Przymierza, ale raczej jego wzmocnienie, odnowienie i poszerzenie. My nie przystępujemy do przymierza Mojżeszowego Hebr 12:18-24, którego Prawo było jedynie cieniem mających dopiero nadejść dóbr Heb 10:1. Jezus zawarł Przymierze z apostołami nie jako z Żydami, ale jako z ludźmi wiary, którzy zostawili wszystko i poszli za Jezusem Mat 4:20, Mar 10:28. Reprezentują oni wszystkich ludzi wiary, nas, dzieci Abrahama, 1 Moj 15:6, Rzym 4:11,14,16,18, ojca wszystkich wierzących ponieważ nowe przymierze było przewidziane w przymierzu z Abrahamem, ojcem wszystkich wierzących. Kiedyś byliśmy obcy przymierzom obietnicy, czyli przymierzom Abrahama, a teraz w Chrystusie podeszliśmy blisko Efez 2:12,13. Nowe przymierze pokazywało, że grzesznicy będą mogli być usprawiedliwieni przez wiarę Rzym 4:6-9, Ps 32:1,2. Paweł pisze o tym do Galatów którzy Żydami nie byli, więc dotyczyło ono narodów Gal 3:6-9,29. Wszyscy wchodzący w nowe przymierze wchodzą w obietnice jakie Bóg Jahwe dał Abrahamowi a teraz poprzez obiecanego potomka Abrahama, Jezusa, stajemy się dziedzicami tych obietnic w Chrystusie Gal 4:22-31, Heb 6:11-15, Rzym 8:17. Przymierze które miało zostać zawarte z Izraelem Jer 31:31, zostało zawarte nie z Izraelem cielesnym który odrzucił Jezusa jako Mesjasza Mat 23:37-39, ale z Izraelem ducha Gal 6:16. Potwierdza to apostoł Paweł kiedy pisze do Koryntian w Grecji 1 Kor 11:23, „Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!“

Paweł pisze że on i apostołowie to co otrzymali, przekazują ludziom z narodów pośród których byli sługami nowego przymierza 2 Kor 3:5,6. Kiedy Jezus mówi,“ Czyńcie to na moją pamiątkę,“ to nie ma na myśli tylko apostołów, ale wszystkich ludzi wiary. Teraz ludzie z narodów wchodzą w Przymierze Chrystusowe Hebr 10:28,29. Przymierze to, nie może być przedłużeniem przymierza Mojżeszowego, ponieważ jest wypisywane na sercach ludzkich, a nie na tablicach kamiennych, czyli jest przymierzem wiary, i jest nazwane Przymierzem Nowym, ponieważ takiego jeszcze nie było. To tak jak z samochodem, albo mamy samochód nowy, albo odnowiony, to dwie różne rzeczy, nowy jest po prostu nowy, a odnowiony, to samochód stary ale po remoncie, o starym nie można powiedzieć że jest nowy, zresztą na czym miałoby polegać odnowienie Starego Prawa? Skoro niektórzy twierdzą, że naród Izraela wchodzi w nowe przymierze z Bogiem, to należy postawić pytanie, czy naród Izraela wypełnia warunki nowego przymierza? Czy są godni wejścia w nowe przymierze? Czy żydowscy ateiści, komuniści i ortodoksi nie wierzący w Pana Jezusa jako Mesjasza, wchodzą w to nowe przymierze i w pokropienie krwią Chrystusową? Prawdziwe szaleństwo idei przy pomocy których próbuje się zniewolić wszystkich ludzi wiary, ze wszystkich narodów dla potrzeb nacjonalistów żydowskich przedkładających interesy własnego narodu, ponad dobro ludzi wiary z różnych narodów. To megalomania narodowa popchnęła Żydów do wykorzystania Biblii w celu stworzenia ideologii w której Bóg wchodzi w przymierze z ludźmi dla ich nacji. Przy pomocy idei, czyni się ludzi wierzących w Boga i w Chrystusa obcymi dla przymierzy i dla Chrystusa jak gdyby byli niegodni wejścia w przymierze Efez 2:12, a godnymi czyni się ludzi według urodzenia. Okropny zabobon! Bóg zawiera nowe przymierze ze względu na wiarę, a nie ze względu na pochodzenie, zawiera je z dziećmi Abrahama, dziećmi wiary a nie z potomkami Mojżesza, Abraham nie był usprawiedliwiony na podstawie swego etnicznego pochodzenia czy uczynków, lecz otrzymał obietnice bo uwierzył Bogu Dzie 10:34,35. Przymierze z Abrahamem jest nazwane przymierzem wiecznym ponieważ łączy się ono z nowym przymierzem, także wiecznym 1 Moj 17:7, Heb 13:20. Bóg wylał swego ducha także na pogan co jest widocznym dowodem że Bóg nie jest stronniczy Dzie 2:1-4, Dzi 10:44,45, Dzi 15:9,10. Podejmijmy walkę o wiarę, inaczej różnego rodzaju szarlatani będą wykazywać, że nic nie znaczy nasza wiara, a liczy się ich urodzenie i obrzezanie Judy 3,4. Należy jeszcze postawić pytanie,"Czy ci którzy wierzą, że Jezus zawarł przymierze z Żydami, sami wchodzą w nowe przymierze z Bogiem? Skoro ich zdaniem, to literalni Żydzi wchodzą w przymierze, to oni sami nie wchodzą w to przymierze, sami się go wypierają, a więc są bez Chrystusa, obcy przymierzom, bez nadziei i bez Boga na świecie Efez 2:12. Lud który nie wchodzi pod pokropienie krwią przymierza, nie może nawet określić siebie jako lud Boży.

Czy dotyczy tylko klasy wybrańców. Inni znowu twierdzą, że Jezus dopiero w przyszłości zawrze z nimi nowe przymierze, a to które zawarł dotyczy tylko niewielkiej, określonej, uprzywilejowanej grupy niebiańskich królów. Czyżby Jezus miał jeszcze raz umierać żeby jeszcze raz uprawomocnić swoją krwią zawarte wówczas przymierze ? Czy to nie jest odrzucanie świętej ofiary Pana Jezusa, i Jego śmierci za całą ludzkość? 1 Jan 2:2, 1 Jan 4:14. Albo ktoś wchodzi w pokropienie jego świętą krwią i w nowe przymierze, i jest dzieckiem Boga i sługą Boga, albo dopiero czeka że może w przyszłości nim zostanie i dopiero wtedy wejdzie w przymierze. Więc kim jest dziś?Poza tym Bóg zawierając przymierze Prawa z Izraelem, zawarł je z całym narodem, a nie z klasą wybrańców, cały lud był pokropiony ofiarną krwią zwierząt i cały Izrael został ludem Bożym 2 Moj 24:7,8, a to jest cieniem rzeczy przyszłych Kol 2:17, Heb 8:5. Przymierze Prawa, nie zostało zawarte ze względu na władzę z klasą kapłanów czy książąt, czy królów, lecz z narodem jako ludem Bożym, podobnie i nowe przymierze, zostaje zawarte z całym ludem Bożym, który staje się szczególną własnością Boga, ludem świętym, ludem wiary. Skoro Jezus drugi raz umierał nie będzie, a nowe przymierze nie może być uprawomocnione krwią kozłów i cielców, więc zawieranie w przyszłości jeszcze jednego nowego przymierza też nie wchodzi w rachubę, ponieważ nie mogło by zostać uprawomocnione Heb 9:17. Czytamy, że nowe przymierze, ma być przymierzem wiecznym Heb 13:20, Iza 55:3, Eze 37:26-28. Jeżeli wiecznym, to znaczy dobrym, nie będzie potrzeba jeszcze kolejnego, lepszego przymierza. Czy więc ludzie którzy dzisiaj czekają, że może w przyszłości Bóg zawrze z nimi jeszcze lepsze przymierze, dzisiaj są ludem Bożym? Czy wchodzą pod pokropienie krwią Chrystusa, czy mają współudział we krwi Pana Jezusa? 1 Kor 10:16. Czy mogą liczyć na przebaczenie im grzechów? Mat 26:27,28, Dzi 10:43. Czy nie wchodzący w przymierze, powinni spożywać chleb i pić wino jako pamiątkę śmierci Pana Jezusa? Jan 6:53-56. Jeżeli tylko uprzywilejowani królowie zawłaszczają wszystkie obietnice dane Abrahamowi dla siebie, to co pozostaje reszcie społeczności? Czy w Biblii naprawdę są takie nauki?

Co naprawdę uczy Biblia. Nie ma już literalnej świątyni, nie ma ofiar ze zwierząt, nie obowiązuje przymierze Prawa i nie w Jerozolimie będzie się czcić Boga Ojca jak powiedział Jezus Heb 9:9,10, Jan 4:20,21. Teraz mamy lepsze przymierze Hebr 9:11, Hebr 7:22. Nowe Przymierze ma charakter duchowy Jan 4:23,24. Miłość do Boga wyrażamy poprzez posłuszeństwo wobec Przykazań Chrystusa Jan 3:16. Bóg spodziewa się że nie tylko nie będziemy kraść, cudzołożyć, zabijać, składać fałszywe świadectwo itd, czyli że nie będziemy drugim wyrządzali zła zgodnie z zasadami przymierza Prawa, ale oczekuje że przejawiać będziemy miłość i czynili im dobro. Nie wystarczy postępować według zasady, „nie czyń drugiemu co tobie niemiło,“ ale według zasady, „czyń drugiemu to, co byś chciał aby i tobie czyniono.“ Mamy kierować się miłością, nie wywyższać się, nie wykorzystywać drugich, nie obrażać się, nie poniżać. Nie chodzi o to, że oto przyjechała nielubiana teściowa, a ja ją nie okradłem i nie zabiłem i tak oto postępuję zgodnie z Zakonem Mojżesza i nie złamałem żadnego z przykazań Mojżeszowego Prawa. Nowe Przymierze znacznie góruje nad przymierzem Mojżesza, wypisanego palcem Bożym na kamiennych tablicach. Nowe przymierze wypisywane jest palcem Bożym na sercach ludzi przejawiających wiarę w Chrystusa jako pośrednika Nowego Przymierza Heb 8:8-10. Obecnie obowiązuje nas Prawo Chrystusowe Gal 6:2, i nowe przykazania Jezusa, oto niektóre z nich. 1. Pokutujcie Mat 4:17, Obj 2:5. 2. Przyjdźcie do mnie Mat 11:28. 3. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości Mat 6:33. 4. Szukać sprawiedliwości Mat 5:6. 5. Wyprzeć się samego siebie Mat 16:24. 6. Prosić, szukać, pukać Mat 7:7. 7. Starać się wejść przez wąską bramę Łuk 13:24. 8. Okazywać miłosierdzie Mat 5:7, Łuk 6:36.

9. Jedni drugich brzemiona noście Gal 6:2. Jezus jako pośrednik Nowego Przymierza dokonuje rzeczywistego naprawienia ludzkości poprzez działanie wiary, dokonuje odnowienia umysłów ludzi, odnowienia moralnego i duchowego, tym sposobem doprowadza do pojednania z Bogiem na warunkach nowego przymierza. Nowe przymierze przyczynia się do powstania świętego narodu, kierującego się wiarą, którego członkowie stają się narodem wybranym, królewskim kapłaństwem 1 Pio 2:5,9, czyli potomstwem wielkiego Króla Hebr 2:13, Iza 8:18. Potomstwo to, wchodząc do domu Bożego Obj 22:14,15, jako kapłaństwo powszechne będzie składać duchowe ofiary Bogu Rzy 12:1, i pełnić świętą służbę Obj 7:15. Ani śmierć, ani grzech już nie będą królować Rzym 5:14, Rzym 6:12, lecz królować będzie życie 1 Kor 4:8, 2 Tym 2:12, Rzym 8:17. Oto ludzie z każdego plemienia, każdego narodu i języka zostali wykupieni krwią Chrystusa i teraz będą królować w życiu razem z nim Obj 1:4-6, Obj 5:9,10, Obj 20:6. Idąc tą drogą, będziemy naśladować wiarę i postępowanie Jezusa i zapisywać Prawa Boże na swoich sercach. Na mocy ofiary Chrystusowej, uczniowie Jezusa mają otrzymać ducha świętego i stać się nowym jakościowo człowiekiem posiadającym osobiste relacje z Bogiem, już nie jako sługa - Pan, ale jako Synowie Boga Żywego Eze 36:26,27, Iza 43:6. Jeżeli należysz do kościoła który wmawia ci, że w przymierze co do królestwa, wchodzą inni, uprzywilejowani z jakiegoś powodu, nie wierz im, nie daj się oszukać, tu chodzi o twoje życie. Wejdź w Nowe Przymierze z Bogiem, wejdź pod pokropienie krwią Chrystusową, wejdź w jedność z Jezusem i stań się ludem Bożym, stań się Synem lub Córką Boga Wszechmocnego Gal 3:26,27, 2 Kor 6:17,18. Sam wielki Bóg Jahwe zmiłuje się nad tymi którym miłosierdzia odmówiono Oze 2:23, Rzym 9:25,26, tym którym odmawiano prawa wejścia w nowe przymierze, odmawiano prawa wejścia w jedność z Chrystusem, odmawiano prawa stania się społecznością Izraela Bożego Efe 2:12, Gal 6:16, teraz jesteście tymi, którym miłosierdzie okazano 1 Pio 2:10.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Dzieci Boga Żywego Hydraulik Szczecin